Podmienky používania

Právne informácie a podmienky použitia

 

Prostredníctvom inštalácie a / alebo používania aplikácie „easyTrucking.com“ (ďalej len „Aplikácia“) užívateľ akceptuje nasledujúce podmienky použitia bez obmedzenia:

 

Práva duševného vlastníctva spoločnosti easyTrucking s. r. o.,

právo na užívanie

Podmienky používania stanovené v obchode Google Play Business, AppStore a programové zásady

platia pre používanie Aplikácia pokiaľ podmienky nižšie neustanovujú inak.

Autorské práva prác publikovaných v tejto aplikácii, ktoré boli vytvorené spoločnosťou

easyTrucking s. r. o. zostávajú výhradne spoločnosti easyTrucking s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Využitie tejto zmluvy, vrátane reprodukcie, šírenia alebo

šírenia verejných textov, obrázkov, grafov, animácií, videí, hudby, zvukov a iných

materiálov v elektronických alebo tlačených publikáciách (predovšetkým iných Aplikáciach

alebo internetových stránkach), nie je dovolené bez vyjadrenia súhlasu spoločnosti

easyTrucking s. r. o. alebo jej dcérskych spoločností.

Po inštalácii aplikácie užívateľ získava jednoduché, neodvolateľné, nie časovo obmedzené

právo a priestor na používanie aplikácie a jej sprístupneného obsahu.

easyTrucking s. r. o. má právo užívať ochranné známky a logá (ďalej len

„ochranné známky“) zobrazené v aplikácii. Ich použitie je možné len v prípade výsloveného

písomného súhlasu spoločnosti easyTrucking s. r. o.. Neoprávnené použitie

týchto značiek je prísne zakázané.

easyTrucking s. r. o. bude uplatňovať svoje práva duševného vlastníctva na

celom svete v rámci príslušných právnych predpisov.

 

Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy:

Užívateľ nemá nárok na zákonné právo na odstúpenie od zmluvy v prípade vzdialených predajných zmlúv na dodávku tovaru.

Inštalácia aplikácie na základe jej voľne dostupného stiahnutia, ktorý nevylučuje jej možnosť

opätovného použitia. Z tohto dôvodu je vylúčené právo odstúpenie užívateľom.

 

Obsah a použitie aplikácie, zodpovednosť

Informácie uvedené v aplikácii sú nezáväzné a sú k dispozícii výhradne pre informačné

účely. Informácie poskytnuté v aplikácii a všetkých produktov a služieb, ktoré sú k

dispozícii môžu byť zmenené alebo aktualizované kedykoľvek bez predchádzajúceho

upozornenia spoločnosti easyTrucking s. r. o.. Aplikácia neobsahuje žiadne

záruky alebo funkcie, špecifikácie za ktoré spoločnosť easyTrucking s. r. o. ručí,

buď výslovne alebo písomne. To platí aj pre aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu

poskytovaných informácií,za ktorý spoločnosť easyTrucking s. r. o. neručí.

Užívateľ nebude manipulovať s aplikáciou. Účelom aplikácie je výlučne sekundovať záznamom z tachografu a vyhodnocovať ich pre potreby užívateľa. Avšak, easyTrucking s. r. o. nedáva žiadne záruky na

správnosť záznamov a reprezentáciu dát na základe vstupných dát. Z tohto dôvodu informácie zobrazené na tachografe majú prednosť pred

informáciami zobrazenými na smartfóne.

Požiadavky užívateľa na náhradu škody v súvislosti s použitím aplikácie a jej obsahu sú

vylúčené. Nároky na reklamovanie za účelom náhrady škody z dôvodu ujmy na živote alebo

zdraví, ako aj zodpovednosť za ďalšie škody vzniknuté úmyselným alebo hrubo nedbalým

porušením povinností zo strany easyTrucking s. r. o., sú vylúčené.

easyTrucking s. r. o. dôrazne neodporúča používať elektronické zariadenia počas

jazdy. easyTrucking s. r. o. nebrie na seba žiadnu zodpovednosť za škody

spôsobené takýmto nedbalým používaním.

 

Záznam dát a spracovanie dát

easyTrucking s. r. o. si je vedomý toho, že ochrana vášho súkromia pri používaní

tejto aplikácie je pre vás dôležité. easyTrucking s. r. o. berie ochranu osobných

údajov veľmi vážne. easyTrucking s. r. o. preto prijal potrebné technické a

organizačné opatrenia, aby zabezpečil ochranu osobných údajov.

Tam, kde je možnosť zadania osobných údajov v rámci aplikácie, bude sprístupnenie týchto

údajov užívateľom výslovne na dobrovoľnom základe. Využitie všetkých ponúkaných

služieb je všeobecne možné a povolené aj bez uvedenia týchto údajov.

easyTrucking s. r. o. môže sledovať informácie o používaní aplikácie za

účelom anonymných štatistík o dennom počte návštevníkov. easyTrucking s. r. o.

využíva tieto štatistiky výhradne pre meranie činnosti aplikácie, rovnako ako pre zlepšenie a

úpravu aplikácie a informácií na ňom obsiahnutých súvisiacich s požiadavkami jej

užívateľov. Tieto štatistiky neobsahujú žiadne osobné údaje a nemôžu byť nikde použité.

Len údaje vzťahujúce sa k dátumu a času prístupu k aplikácii, načítané súbory a názov

poskytovateľa internetových služieb si ukladá easyTrucking s. r. o..

Ak sú osobné údaje zaznamenané, budú považované za dôverné a budú prístupné len

oprávneným pracovníkom spoločnosti easyTrucking s. r. o.. easyTrucking s.r.o. nebude dávať vaše údaje (osobné i neosobné) k dispozícii inej

spoločnosti okrem svojich dcérskych spoločností. Odovzdávanie týchto údajov vládnym

inštitúciám a orgánom, ktoré sú oprávnené žiadať takéto informácie, bude poskytnuté

výhradne v rámci platných právnych predpisov alebo na základe súdneho rozhodnutia

zaväzujúceho spoločnosť easyTrucking s. r. o. k poskytnutiu takýchto údajov.

Užívateľ aplikácie súhlasí so spracovaním a využívaním týchto údajov spoločnosťou

easyTrucking s. r. o.. To isté platí aj v prípade, pokiaľ užívateľ kontaktuje

spoločnosť easyTrucking s. r. o. (zákaznícky servis, ochrana osobných údajov a

techická podpora) prostredníctvom tejto aplikácie.

easyTrucking s. r. o. bude používať iba tie osobné údaje užívateľa, na ktoré mu

užívateľ dá súhlas v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov.

Používaním tejto aplikácie súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti

easyTrucking s. r. o.. Ak nesúhlasíte s našimi podmienkami na ochranu

osobných údajov prosím nepoužívajte túto aplikáciu. easyTrucking s. r. o. si

vyhradzuje právo zmeniť, upraviť, zmazať časti alebo pridať nové podmieny k tomuto

nariadeniu o ochrane osobných údajov podľa svojho uváženia, avšak v rámci právnych

predpisov. Prosím, prečítajte si on-line podmienky ochrany údajov pravidelne s cieľom

sledovať ich zmeny. Ak budete pokračovať v používaní tejto aplikácie po uverejnení

spoločnosťou easyTrucking s. r. o., že podmienky ochrany osobných údajov sa

zmenili, môžete vyhlásiť, že súhlasíte s novými podmienkami na ochranu údajov.

 

Právo na informácie

Máte právo na bezplatné informácie a vyžiadanie niektorých z vašich uložených osobných

údajov získaných spoločnosťou easyTrucking s. r. o.. Naviac máte právo na ich

korekcie, zablokovanie či vymazanie chybných údajov. Ak máte nejaké otázky v tomto

smere prosím kontaktujte našeho zástupcu na ochranu dát, e-mail: info@easytrucking.com

Ak sa pri použití aplikácie začne načítavať nejaká webová stránka s s výzvou na zadanie

osobných údajov prosím berte na vedomie, že tento on-line prenos dát nemusí byť bezpečný

a že tieto údaje môžu byť sprístupnené aj nepovolaným osobám, alebo dokonca zneužitý.

 

Odkazy na iné stránky

Odkazy na webové stránky tretích strán môžu byť poskytnuté ako ďalšia služba. Tieto

webové stránky sú úplne nezávislé a sú mimo oblasť zodpovednosti a kontroly spoločnosti

easyTrucking s. r. o.. easyTrucking s. r. o. preto nenesie

zodpovednosť ich obsah, za ochranu Vašich dát alebo používanie niektorej z týchto stránok.

Poskytovateľ týchto internetových stránok, na ktoré odkazuje naša aplikácia bude výlučne

zodpovedný za nezákonný alebo chybný obsah a najmä za škody vzniknuté z použitia alebo

nepoužitia informácií ponúkaných týmto spôsobom.

 

Dostupnosť aplikácie

Aplikácia je k dispozícii len v slovenskom jazyku v Google Play

Obchode. easyTrucking s. r. o. si vyhradzuje právo naďalej ponúkať aplikáciu po

celom svete v budúcnosti, avšak spoločnosť easyTrucking s. r. o. sa nezaväzuje k

celosvetovej distribúcii tejto aplikácie.

 

Rôzne

Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou easyTrucking s. r. o. a užívateľom

aplikácie bude podliehať nemeckému právu s vylúčením OSN Sales dohovoru.

easyTrucking s. r. o. si výslovne vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok

používania. Ak budete pokračovať v používaní tejto aplikácie potom, čo boli oznámené

zmeny podmienok používania spoločnosťou easyTrucking s. r. o., automaticky

vyhlasujete, že súhlasíte s novými podmienkami použitia aplikácie.

Ak jednotlivé podmienky tejto zmluvy sa stanú úplne alebo z časti neplatné, nebude to mať

vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Neplatný podmienky je potrebné

nahradiť podľa zákonných ustanovení.

 

Poskytovateľ a autor tejto aplikácie je:

 

easyTrucking s. r. o.

Malý Šúr 93 

Kostolná pri Dunaji 903 01 

tel: +421 905 149 058

info@easytrucking.com